Kwaliteitsbewaking

De beroepsvereniging LVVP (Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten) heeft voor haar leden, waaronder Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad, een kwaliteitsbeleid opgesteld waarin alle geldende wet- en regelgeving (zie Regelgeving) is opgenomen. De praktijk voldoet aan deze kwaliteitseisen. De kwalititeitscriteria die zijn opgesteld zijn bijvoorbeeld:

* De gezondheidszorgpsycholoog werkt volgens professionele kwaliteitsstandaarden, waaronder het
kwaliteitsstatuut (zie hieronder) en de beroepscode..

* Verplicht vijfjaarlijks visitatietraject
Er is binnen de LVVP een verplicht vijfjaarlijks visitatietraject waarin gz-psychologen elkaars professionele
handelen bespreken aan de hand van kwaliteitscriteria. Aan dit visitatietraject is vervolgens ook een verbetertraject gekoppeld daar waar dat nodig blijkt.

* Sturen op functioneren
Psychologen en psychotherapeuten hebben op basis van hun beroepscode een aanzeggingsplicht ten aanzien van (vermoedelijk) disfunctionerende collega’s.

* Deelname aan intervisie, bij- en nascholing

* Aangesloten bij een klachtenregeling (zie Klachtenregeling)

* Ingebed binnen professioneel netwerk

Kwaliteitsstatuut 

Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad werkt op basis van een kwaliteitsstatuut dat branche-, beroeps- en patiëntenorganisaties, waaronder de LVVP hebben ontwikkeld. Sinds 2017 zijn alle ggz-professionals verplicht een kwaliteitsstatuut te hebben waarin is beschreven hoe men de praktijk heeft georganiseerd en hoe men is ingebed in een professioneel netwerk. De Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) ziet hierop toe. Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad beschikt over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut wat u hier kunt inzien.

Vragen over kwaliteitsbeleid?

Heeft u na het lezen van bovenstaande informatie nog vragen over het kwaliteitsbeleid van Psychologie- & Coachingspraktijk Cieraad, neem dan vooral contact op via contactgegevens.